K&A

OUR SERVICE

1

บริการปลูกตามสายพันธุ์ที่ต้องการ เรามีระบบปลูกที่หลากหลาย ซึ่งเราจะทำการวิเคราะห์จากสายพันธุ์ที่ต้องการปลูก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม และดีที่สุดในแต่ละสายพันธุ์

2

บริการตากและบ่ม เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจาก USA โดยตรงที่ให้ความสม่ำเสมอในขั้นตอนของการตาก/บ่มได้ดีที่สุด

3

บริการตัดแต่งช่อดอก ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และออกแบบมาเพื่อช่วยทุ่นแรงในขั้นตอนของการตัดแต่งช่อดอกได้เป็นอย่างดี

4

Education เราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงความสำคัญของกัญชา รวมไปถึงเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต