K&A

OUR PRODUCT

นอกจากบริการเกี่ยวกับการเพาะปลูกและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตของกัญชาที่ได้จาก เค แอนด์ เอ ฟาร์ม ซึ่งสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

ต้นโคลน

คีฟกัญชา

Drop extract

ผลิตภัณฑ์ทางการวิจัย
(ร่วมกับ ม.อ.)

OUR PRODUCT

นอกจากบริการเกี่ยวกับการเพาะปลูกและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตของกัญชาที่ได้จาก เค แอนด์ เอ ฟาร์ม ซึ่งสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

ต้นโคลน

คีฟกัญชา

Drop extract

ผลิตภัณฑ์ทางการวิจัย
(ร่วมกับ ม.อ.)