K&A

Play Video

ABOUT US

เค แอนด์ เอ ฟาร์ม

นอกจากนี้ เค แอนด์ เอ ฟาร์ม ยังพร้อมส่งต่อความรู้ดีๆ ในเรื่องของการเพาะปลูกกัญชา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทราบถึงกระบวนการดูแลผลผลิตเพื่อให้ออกมามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และยกระดับให้กับมาตรฐานกัญชาไทย
Picture2

OUR brands

โดยความร่วมมือ กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เค แอนด์ เอ ฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก GAP และได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาสายพันธุ์
และนำช่อดอก กิ่ง ก้าน ราก ใบ
ที่ได้มาตรฐานมาทำการสกัดและแปรรูปเพื่อการวิจัย
สำหรับการนำไปใช้ทางการแพทย์ต่อไป